Списък на арбитрите на Арбитражния съд при Българска стопанска камара

 

1. АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МИНГОВА

 

Родена през 1957 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, професор по гражданско процесу­ално право в ЮФ на СУ. Автор на 4 монографии, учебно по­магало, научни студии и статии, както и съавтор на учебник в областта на гражданския процес. С международни специализа­ции. Народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание на Р България /2001г. – 2007г./. Представляваща ВСС /2007г. – 2012г./. Ползва немски, английски и руски език.

2. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ

 

Роден през 1940 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св.Климент Ох­ридски”. Доктор по право, професор по административно право и административен процес. Автор на научни публикации у нас и в чужбина. С международни специализации. Председател на спе­циализирания научен съвет по правни науки. Постоянен експерт на Съвета на Европа. Ползва руски и френски език.

 

3. АНГЕЛ АНГЕЛОВ ГАНЕВ

 

Роден през 1973 г. Завършил е право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. През 2003 е придобил ст. „Магистър по право: Тър­говско и корпоративно право (LL.M London)”. През 2006 г. - „Ди­плома по Международен сравнителен търговски арбитраж” от Международен институт по арбитраж. Член на Института на ди­пломираните арбитри- Лондон (Chartered Institute of Arbitrators). Партньор в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”. Автор на публикации. Владее английски език.

 

4. АНТОН ИЛИЕВ СТАНКОВ

 

Роден през 1966 г. Завършил право в ЮФ на СУ ”Св. Климент Ох­ридски”. Бил е съдия и министър на правосъдието. С междуна­родни специализации като съдия. Ползва английски и френски език.

 

5. ВАЛЕНТИНА РАДКОВА ИВАНОВА

 

Родена през 1952 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат. Била е прокурор, началник “Правна служба” в Министерство на вътрешните работи. Владее английски език.

 

7. АНА МИЛЕНКОВА

 

Родена през 1951 година. Завършила право в ЮФ на СУ "Климент Охридски". Народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание на Р България /1991 г. - 1997 г./. Член на Венецианската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа - два мандата /1994 г. - 2002 г./. С квалификации по финансово право за юристи от Международния валутен фонд/1996 г. и 1998 г./ и за арбитри на Британския институт за арбитри /2005 г./. Адвокат, синдик, арбитър. Ползва френски, руски и английски език.

 

8. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ

 

Роден през 1958 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Ох­ридски”. Консултант на свободна практика, експерт по въпросите на националното и европейското законодателство в областта на водите и опазване на околната среда. Член на Съвета на дирек­торите на „Софийска вода-АД”. Бил е съветник и консултант в постоянни комисии на Народното събрание, министерства и дру­ги национални и местни институции. Автор на научни доклади и статии в специализирани месечни издания и ежедневния печат. Ползва английски и руски език.

 

9. ДРАГИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ДРАГИЕВ

 

Роден през 1952 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Ох­ридски”. Главен асистент в ЮФ а на СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на публикации в областта на облигационното, вещното и конкурентното право. Бил е съдия.

 

10. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

Родена през 1950 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Била е народен представител. съдия и председател на РС гр. Русе, окръжен прокурор на гр. Русе, адвокат, кмет на гр. Русе, преподавател в ЮФ на РУ “Ангел Кънчев”. Ползува англий­ски, немски и руски език.

 

11. ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

Завършил ЮФ на СУ "Климент Охридски". Доктор по право, Професор в ЮФ на УНСС, Преподавател по банково, борсово и финансово право. Автор на две монографии, студии и статии в областта на банковото право, борсовото право, финансовото право и административното право. Бил е правен съветник на Управителя и Управителния съвет на БНБ. Народен представител в 39-то Народно събрание, в което е бил председател на икономическата комисия и член на комисията по бюджет и финанси и на комисията по правни въпроси. Бивш председател на Сметната палата. Понастоящем член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Владее английски и руски език.

 

12. КАМЕЛИЯ КАСАБОВА

 

Родена през 1957 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор па право професор по гражданско и търгов­ско право ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализации в САЩ и Швейцария. Следдипломна специализация по търговско право. Автор на 7 монографии и съавтор в три, студии и ста­тии по търговско право. Зам. председател на АС при БСК. Била е народен представител в и зам. председател на 39-то и 40-то Народно събрание. Владее английски и руски. Председател на помирителната комисия по платежни спорове при БНБ.

 

13. КИНА СТОЯНОВА ЧУТУРКОВА

 

Родена през 1956 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат. Била е съдия в СГС, съдия и Председател на търговско отделение във ВКС. Лектор в НБУ, председател на Комисията по опрощаване на държавни вземания при Президен­та. С международни специализации. Владее английски, френски и руски език.

 

14. КРАСИМИР КОСТОВ КОЛАРОВ

 

Роден през 1957 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Съдия в Пловдивския апелативен съд. Временно спира арбитрирането.

 

15. КРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

 

Родена през 1957 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат в областта на гражданското, търговското, транспортно и застрахователно право. Ползва френски и руски език.

 

16. МАРГАРИТА ИВАНОВА ЗЛАТАРЕВА

 

Родена през 1950 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по граждански процес в Нов Български Университет. . Автор на 2 монографии, сборници и научни статии. С международни специализации. Била е Съдия, в Районен и Окръжен съд в гр. Пловдив, съдия във ВКС и КС на РБ. Владее немски и руски език.

 

17. МАТЕЙ ТОДОРОВ МАРЕВ

 

Роден през 1965 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Ох­ридски”. Автор на две монографии и статии. Следдипломна спе­циализация по търговско право в СУ “Св. Кл. Охридски”. Хонору­ван преподавател в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат. Член на Консултативния съвет по законодателство към 39-то НС. Бил е хоноруван юридически експерт към Столичния общински съвет. Владее английски език.

 

18. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА

 

Родена през 1972 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Следдипломна квалификация в УНСС. Асистент в УНСС по финансово и данъчно право. Била е народен предста­вител. Била е министър на културата. Владее, английски, руски и иврит език.

 

19. НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СЪБЕВА

 

Родена през 1952 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Главен юрисконсулт на БСК. Ползва английски и руски език.

 

20. ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ

 

Роден през 1946 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, професор по гражданско и търгов­ско право в ЮФ на СУ “Св.Климент Охридски”. Бил е народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание. Председател на 39-то Народно събрание. Председател на АС при БСК. Автор на монографии, учебници и други публикации в България и чужби­на. Ползва немски и руски език.

 

21. ОГНЯН ХРИСТОВ СТАМБОЛИЕВ

 

Роден през 1946 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Професор по гражданско процесуално право. Пре­подава във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ВСУ „Черноризец Храбър“. Автор на публикации. Ползва английски, немски, руски, полски и чешки език.

 

22. ПЕНЧО СТОЯНОВ ПЕНЕВ

 

Роден през 1947 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по облигационно право, доцент по конститу­ционно право, университетски преподавател. Има над 50 научни публикации. Бил е министър на правосъдието, на вътрешните работи, конституционен съдия, директор на Национален инсти­тут по право. Адвокат-консултант в областта на конституционно и гражданско право. Владее руски език.

 

23. СЕВДАЛИН МИНЧЕВ БОЖИКОВ

 

Роден през 1952 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Съдия в Апелативния съд в гр. Пловдив. Бил е зам. министър на правосъдието, арбитър и зам. главен арбитър в ДА в гр. Пловдив, съдия в ОС гр. Пловдив. Владее френски и руски език.

 

24 ТАНЯ НИКОЛОВА ЙОСИФОВА

 

Родена през 1975 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на УНСС. Автор на две монографии, статии и студии в областта на гражданското и търговското право. С международ­ни специализации. Владее руски, френски и английски.

 

25 ТАТЯНА ТОТЕВА ДОНЧЕВА

 

Родена през 1960 г. Завършила право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Била е народен представител съдия, прокурор, по­настоящем адвокат. Владее руски и английски език.

 

26. ТОНЬО МИНЧЕВ ЖЕЛЕЗЧЕВ

 

Роден през 1949 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Бил е зам. министър на М-во на вътрешните работи. Автор на публикации, адвокат по граждански и търговски дела . Директор на дирекция “Публичен регистър”.

 

27 ЯВОР ДИМИТРОВ ЗАРТОВ

 

Роден през 1951 г. Завършил ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат. Бил е арбитър във ВДА, председател на отделение във ВС на РБ.

 

28. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ

 

Роден 1957 г. Завършил право в ЮФ на СУ “Св. Климент Охрид­ски”. Народен представител в 41-во и 42-ро Народно събрание, зам. председател на правната комисия. Адвокат. Ползува руски и английски език.

 

29. МАРИЯ ВАСИЛЕВА СЛАВЧЕВА

 

Родена през 1950 г. Завършила право в ЮФ на СУ „Св.Климент Охридски”. Била е арбитър в ГДА и съдия в СГС, САС и в Търговска колегия на ВКС. Ползва руски език.

 

30. ГАНЕТА МИНКОВА

 

Родена през 1960 г. Завършила СУ "Св. Климент Охридски". Съавтор на книгите "Търговските сделки на предприятието" и "Едноличният търговец". Автор на редица монографии и статии в областта на Финансовото право. Преподава дисциплината "Въведение в търговското право" в ГГФ, СУ. Владее немски, английски и руски език.

 

31. АНТОН КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ

 

Роден през 1973 г. Доцент по гражданско и търговско право, доктор по право. Адвокат. Управляващ съдружник в АД „Грозданов и Божидарова“. Преподавател по търговско право, несъстоятелност, международно търговско право и морско застрахователно право в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и други висши училища. Автор е на монографиите „Договорът за морски превоз на товари“ и „Договорът за влог в публичен склад“. Член е на Съюза на учените в България и на УС на Съюза на учените – Варна. Носител на национална грамота за научно-приложен принос, връчена от Съюза на учените в България за 2010 г.

 

 

 

 


„Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения,
защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния,
странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка
господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб,
правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими..”
Теофраст