Президиум на АС при БСК

Председател на АС
Румен Котов
Заместник председател Наталия Събева
Членове
  Асен Георгиев
  Георги Вълчанов
  Магдалена Вълова

„Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения,
защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния,
странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка
господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб,
правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими..”
Теофраст