Президиум на АС при БСК

Председател Проф.д-р Огнян Герджиков  
Заместник председател Проф.д-р Камелия Касабова  
Членове
  проф. Пенчо Пенев  
  проф. Огнян Стамболиев  
  проф. Анелия Мингова  

„Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения,
защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния,
странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка
господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб,
правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими..”
Теофраст