Арбитражен съд при БСК

София

ул. Алабин 16-20


View Larger Map


„Сложно е да се определи нищожността и незначителността на нещата, да се даде правило за човешките задължения,
защото понякога неподдаващи се на предписания външни влияния,
странични хора, обстоятелства, случайности, неотменими изисквания на самата обстановка
господстват, царуват над тези задължения, управляват ги като кормчия кораб,
правят ги ту обясними, ту необясними, ту определими, ту неопределими..”
Теофраст